Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác tại Tiền Giang

Tư vấn chọn công ty bảo vệ tại Tiền Giang uy tín chất lương cao |

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Tiền Giang đã chủ động tư vấn Tỉnh ủy ban hành Thông tri 13-TT/TU ngày 22-6-2015 về nâng cao cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và Ủy ban quần chúng tỉnh giấc ban hành Công văn 749/NHCS-TH ngày 2-3-2015 về việc triển khai thực hành Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tư vấn chọn công ty bảo vệ tại Tiền Giang uy tín chất lương cao |

Trên cơ sở đó, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận tiện cho Ngân hàng CSXH thực hành phải chăng các nhiệm vụ được giao, cụ thể. Quan tâm xếp đặt nguồn vốn ủy thác cho vay; tương trợ hội sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay; thường xuyên danh sách công ty bảo vệ ở tiền giang củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham dự Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện và nhất là quan tâm sắp xếp về địa điểm, thời gian đối với các buổi khiến việc của Ngân hàng CSXH tại Điểm giao du xã…

Đáng chú ý là nguồn vốn tín dụng được nâng cao cường từ ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng CSXH đã cho hộ nghèo và những đối tượng chính sách được vay vốn kịp thời.

Theo đó, đến ngày 25-4-2019, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển cho Ngân hàng CSXH đạt hơn 129 tỷ đồng, trong đó ngân sách thức giấc hơn 119 tỷ đồng; ngân sách những huyện, thị, thành hơn 10 tỷ đồng.

Riêng 4 tháng đầu năm 2019, ngân sách tỉnh chuyển công ty bảo vệ tại tiền giang uy tín Ngân hàng CSXH 25 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện chuyển sang hơn 2,8 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ủy thác địa phương, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tiền Giang đã thực hành cho vay những chương trình như. Cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở hộ nghèo.

Đến nay, từ nguồn vốn ủy thác, Ngân hàng CSXH đã cho công ty bảo vệ tại tiền giang chuyên nghiệp vay 21 hộ nghèo, 4.142 cần lao với việc làm, 32 cần lao đi làm việc nước ngoài, 147 công trình nước sạch và 32 căn nhà ở hộ nghèo.

Nguồn vốn ủy thác luôn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực trong vững mạnh kinh tế địa phương.

Những kết quả cho vay vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho thấy, nguồn vốn đã được quản lý, cho vay và phát huy được hiệu quả.

Trong thời gian tới, tỉnh giấc sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn từ ngân sách tạo nguồn vốn ủy thác cho các đối tượng chính sách vay vốn, góp phần giảm nghèo và xây công ty bảo vệ tại tiền giang dựng nông thôn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.